Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2019/2020

Zasady przyjęć do I Liceum Ogólnokształcącego

im. Stefana Żeromskiego w Ełku

na rok szkolny 2019/2020

 

1.  Do klasy pierwszej liceum będą przyjmowani absolwenci  gimnazjum i szkoły podstawowej. 

          

2. Rekrutacja będzie przeprowadzona poprzez elektroniczny system naboru:www.elk.edu.com.pl

 

 O przyjęciu do szkoły będą decydowały następujące kryteria:

 

3. W przeliczeniu na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu ósmoklasisty: 100 pkt.

 

4.  Liczba punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych:  z języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego (obowiązkowy), wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

1)          celujący - 18 punktów;

2)          bardzo dobry - 17 punktów;

3)          dobry - 14 punktów;

4)          dostateczny - 8 punktów;

5)          dopuszczający - 2 punkty.

5. Za świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

6. 1. W przypadku przeliczenia na punkty kryterium, za:

1)  Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)  tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

2)   Uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b)   dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c)  dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d)  tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e)  tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f)   tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty,

3) Uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-2, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a)  międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c)  wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

 

6. 2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

 

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty.

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 pkt.

 O przyjęciu kandydata  będzie decydować  ilość otrzymanych punktów.

8. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

 

9. W przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu  kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma kandydat, który ma problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

 

10. Kandydaci będą przyjmowani  do klas z rozszerzonym programem nauczania:

  • języka polskiego, historii, języka obcego,
  • języka polskiego, geografii, języka obcego,
  • matematyki, fizyki, języka obcego,
  • matematyki, geografii, języka obcego,
  • biologii, chemii, języka obcego.

 

11. Informacja dla kandydatów i ich rodziców:

a)      Punkt miejski - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Ełku ul. Kajki 8, tel. (87) 610-27-47; w dni robocze.

b)      Szkolny punkt informacyjny (sekretariat) - I LO w Ełku

      ul. J. Piłsudskiego 3, tel. (87) 610-30-30;. w dni robocze.