Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zasady przyjęć kandydatów do klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019

Zasady przyjęć do I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Ełku
na rok szkolny 2018/2019

1.Do klasy pierwszej liceum będą przyjmowani absolwenci  gimnazjum.            

2.Rekrutacja będzie przeprowadzona poprzez elektroniczny system naboru:www.elk.edu.com.pl

 O przyjęciu do szkoły będą decydowały następujące kryteria:

3. W przeliczaniu na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego, wynik przedstawiony w procentach z:

1) języka polskiego.

2) historii i wiedzy o społeczeństwie,

3) matematyki,

4) przedmiotów przyrodniczych,

5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

-   pomnoży się przez 0,2.

4.Liczba punktów uzyskanych za oceny z zajęć edukacyjnych:  z języka polskiego, matematyki, geografii i języka obcego (obowiązkowy), wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w punktach

1) celującym - przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym - przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym - przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym - przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym - przyznaje się po 2 punkty.

5. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem, przyznaje się 7 punktów.

6. 1. W przypadku przeliczania na punkty kryterium, za:

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;

5) uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1-4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym - przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym - przyznaje się 1 punkt.

6. 2. W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, na tym samym szczeblu oraz z tego samego zakresu, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

7. W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, przyznaje się 3 punkty

 

Maksymalna liczba punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji - 200 pkt.

 

O przyjęciu kandydata  będzie decydować  ilość otrzymanych punktów.

 

8. Kandydat ma obowiązek kontynuowania nauki co najmniej jednego języka obcego  nauczanego w gimnazjum.

9. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do szkoły niezależnie od przyjętych kryteriów.

10. W przypadku równorzędnych wyników w postępowaniu  kwalifikacyjnym pierwszeństwo ma:

  • Kandydat, który ma problemy zdrowotne ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (zgodnie z Dz. U. 2004 nr 26 poz 232 par. 10  pkt.  3 z późniejszymi zmianami).
  • Kandydat, który spełnia jedno lub więcej z kryteriów opisanych w Art. 20c ust. 2 Ustawy o systemie oświaty: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą.

11. Kandydaci będą przyjmowani  do klas z rozszerzonym programem nauczania:

  • języka polskiego, geografii, języka obcego,
  • języka polskiego, historii, języka obcego,
  • matematyki, fizyki, języka obcego,
  • matematyki, informatyki, języka obcego,
  • biologii, chemii, języka obcego,
  • matematyki, geografii, języka obcego.

 

W najpopularniejszych profilach zwiększymy liczbę klas.

 

12 Informacja dla kandydatów i ich rodziców:

 

a) Punkt miejski - Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  w Ełku ul. Kajki 8, tel. (87) 610-27-47; w dni robocze.

b)Szkolny punkt informacyjny (sekretariat) - I LO w Ełku

      ul. J. Piłsudskiego 3, tel. (87) 610-30-30;. w dni robocze.